Adwokat Łukaszewski
Prawo Rodzinne

Intercyza – czym jest i jak wpływa na twoje prawa

Małżeństwo jest ważnym i znaczącym krokiem w życiu ludzi, którzy decydują się iść wspólnie przez życie, dzielić się obowiązkami domowymi. Czy jednak należy dzielić się dosłownie wszystkim, czy lepiej jednak nie martwić się zobowiązaniami drugiej połówki?

Intercyza – czym jest i jaki ma cel?

Intercyzą nazywamy małżeńską umowę majątkową, która zakłada zupełnie odmienne postrzeganie majątku małżonków, niż ustawowy ustrój majątkowy. Inaczej – intercyza jest odzwierciedleniem rozdzielności majątkowej. Można ją zawrzeć zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania, jednak warto zawierać intercyzę jeszcze przed zawarciem małżeństwa.

Czemu służy intercyza? Dokument ten ma za zadanie zabezpieczyć osobiste interesy małżonków, nie włączając do wspólnego majątku nabytych przedmiotów majątkowych po zawarciu małżeństwa, które z mocy ustawy, normalnie wchodziłyby w skład majątku wspólnego małżonków, w myśl artykułu 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z treścią §2 tego artykułu, w skład majątku wspólnego zalicza się m.in.:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków

Do majątku wspólnego zaliczać będziemy również kwoty składek z subkonta emerytalnego.

Rodzaje intercyzy

Rodzaje intercyzy zostały wymienione w artykule 47 ust. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z jego treścią możemy wyróżnić aż cztery rodzaje intercyzy: wyróżnić można następujące rodzaje intercyzy:

– rozszerzenie wspólności majątkowej

– ograniczenie wspólności majątkowej

– rozdzielność majątkowa

– rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Jakie są skutki intercyzy?

Po co jest małżonkom intercyza? W praktyce okazuje się ona dość potrzebna , jednak nie przez wzgląd na obawy związane z małżeństwem i jego dalsze losy przy ewentualnej sprawie rozwodowej.

Po zawarciu umowy rozdzielności majątkową, powyższe przedmioty będą należały do poszczególnych małżonków, w zależności od tego, kto je nabędzie. Wówczas odrębne majątki małżonków pozostają w stanie jak sprzed zawarcia małżeństwa. Dorobek drugiego małżonka nabyty w czasie trwania związku małżeńskiego – również znajduje się w majątku osobistym żony czy męża. W majątku osobistym pozostaną ruchomości i nieruchomości nabywane osobno zarówno przed, jak i po zawarciu związku małżeńskiego.

W myśl artykułu 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w majątku osobistym małżonka znajdują się:

– przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

– przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

– prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

– przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

– prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

– przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

– przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

– prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

– przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

(Źródło: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-16785962/art-33)

Rozdzielność majątkowa – czy warto decydować się na intercyzę małżeńską?

Intercyza małżeńska to nie tylko rozdzielność majątkowa, to też ochrona osobistego majątku małżonka przed zobowiązaniami drugiego. Pozytywne aspekty intercyzy widoczne są już na pierwszy rzut oka, jeśli przedstawi się ewentualne zagrożenia, jakie może nieść ze sobą jej brak.


Zawierana intercyza ustanawiająca rozdzielność majątkową to gwarancja, że w chwili zadłużenia jednego z małżonków i jego niewypłacalności, ewentualnej egzekucji z nieruchomości i majątku podlegać będą tylko przedmioty należące do tego jednego małżonka – nabyty majątek, będący własnością drugiego będzie bezpieczny od egzekucji.

Zabezpieczenie małżonka przed możliwą egzekucją z ruchomości czy nieruchomości do niego należących, jest więc realnym rozwiązaniem i chroni przed długami małżonka. Zawarcie intercyzy jest bezpiecznym rozwiązaniem dla każdego małżeństwa, niezależnie od sytuacji; jest to pewność, że przez własne problemy nie ucierpi połówka. Zarówno intercyza przedmałżeńska jak i intercyza po ślubie będą skutecznie zabezpieczały interesy obojga małżonków.