Adwokat Łukaszewski
Prawo Medyczne

Zmiany dla branży stomatologicznej wynikające z ustawy o niektórych zawodach medycznych – jak zmienią się zawody medyczne?

Już 26.03.2024 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 17.08.2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Ich wpływ na całą branżę stomatologiczną będzie ogromny, a zawody medyczne istotnie się zmienią. Czytając dalej, dowiesz się jakie zmiany w prawie medycznym wprowadzi omawiana ustawa, a także jak powinieneś przygotować swój gabinet do nadchodzących zmian.

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa – zmiany dla zawodów medycznych.

Kluczową zmianą jest uregulowanie zawodów higienistki i asystentki stomatologicznej w akcie prawnym rangi ustawowej.

Ustawa określa zasady wykonywania kilkunastu zawodów medycznych, związanych z różnymi dziedzinami medycyny. Znajdziemy tam postanowienia dotyczące zawodów takich jak instruktor terapii uzależnień, czy technik masażysta. Jak widać zakres omawianej regulacji jest niezwykle szeroki.

W interesującym nas zakresie ustawa dotyczy wykonywania zawodów medycznych takich jak:

– asystentka stomatologiczna,

– higienistka stomatologiczna

Dotychczas taka quasi-regulacja wynikała z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, w którym określano do jakich zadań przygotować ma szkolenie higienistki stomatologicznej oraz asystentki stomatologicznej.

Zmiana jest zatem kolosalna, ponieważ w miejsce przepisów mówiących o tym czego nauczać przyszłe higienistki i asystentki stomatologiczne, otrzymujemy kompleksową regulację ustawową. W ustawie wprost uregulowano jakie wymagania powinna spełniać higienistka i asystentka stomatologiczna, czym mogą zajmować się asystentki i higienistki stomatologiczne, a także w jakiej formie prawnej mogą działać na rynku.

Kto może wykonywać zawody medyczne higienistki lub asystentki stomatologicznej?

Dla wszystkich zawodów medycznych przewidziana jest wspólna grupa wymagań, które musi spełnić osoba wykonująca którykolwiek z tych zawodów. Takich warunków ustawa wymienia sześć:

  1. Pełna zdolność do czynności prawnych,
  2. Wymóg niekaralności (z pewnymi ograniczeniami)
  3. Pełnia praw publicznych,
  4. Znajomość języka polskiego,
  5. Posiadanie przewidzianego ustawą wykształcenia,
  6. Uzyskanie wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Jeżeli chodzi o wymóg wykształcenia lub kwalifikacji to jest on różnie skonstruowany w zależności od wykonywanego zawodu medycznego.

Od asystentki stomatologicznej wymaga się:

1) rozpoczęcia po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej i uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna,

lub

2) rozpoczęcia przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej i uzyskania tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje,

Od higienistki stomatologicznej wymaga się:

1) rozpoczęcia po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskania tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera,

lub

2) rozpoczęcia przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskania tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera,

lub

3) rozpoczęcia po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej i uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna,

lub

4) rozpoczęcia przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej i uzyskania tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna.

Zawody medyczne asystentki i higienistki stomatologicznej – czym zajmuje się asystentka stomatologiczna, a czym higienistka stomatologiczna?

Zgodnie z ustawą wykonywanie zawodu asystentki stomatologicznej polega na: „wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie asystowania lekarzowi dentyście i utrzymania gabinetu w gotowości do pracy”.

Rozwinięcia tego lakonicznego określenia zakresu obowiązków asystentki stomatologicznej, należy spodziewać się w rozporządzeniu ministra zdrowia.  To uszczegółowienie sygnalizowane jest już w samej ustawie i będzie miało ono formę rozporządzenia.

W projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, zakres obowiązków asystentki stomatologicznej opisuje się jako obejmujący:

1) przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2) asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

3) przygotowywanie i przechowywanie leków i materiałów stosowanych w stomatologii;

4) przygotowanie, konserwowanie, dekontaminacja, przechowywanie narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;

5) prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Natomiast praca higienistki stomatologicznej polega na: „wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczeniu w procesie leczenia”.

Także w tym zakresie, rozwinięcie nastąpi w rozporządzeniu ministra zdrowia. W opublikowanym projekcie obowiązki higienistki opisuje się jako:

1) realizowanie świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;

2) organizowanie prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;

3) wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z

funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;

4) wykonywanie wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;

5) prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,

W jakiej formie może pracować asystentka stomatologiczna lub higienistka stomatologiczna?

Wiedząc już kto może zostać asystentką lub higienistką stomatologiczną, a także na czym polega praca tych osób, warto zastanowić się nad tym w jakiej formie można wykonywać zawody medyczne.

Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdziesz w art. 13 ust. 3 ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem, zawody medyczne można wykonywać w różnej formie, np. ramach wolontariatu jak i w ramach działalności gospodarczej.

Czy po wejściu w życie ustawy higienista będzie samodzielnym zawodem medycznym bez nadzoru lekarza?

Czy zawody medyczne będą samodzielne?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych, przewidziała je jako wykonywane w sposób samodzielny*.

Jedynie w wypadku osób, nieposiadających odpowiednio długiego stażu przewidziano półroczny okres wykonywania zawodu medycznego pod nadzorem.

Nadzór przewidziano dla osób, które nie wykonywały zawodu medycznego przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. Nadzór dotyczyć będzie także osób dopiero zaczynających swoją przygodę z zawodem medycznym.

To jak w praktyce będzie wyglądał nadzór nad wykonywaniem zawodu, zależy od kierownika podmiotu, w którym wykonywane będą zawody medyczne. Osobę sprawującą nadzór wyznacza kierownik podmiotu, natomiast warunki wykonywania zawodu medycznego pod nadzorem określa umowa z tym podmiotem.

(* z pewnymi wyjątkami).

Jak przygotować swój gabinet do nadchodzących zmian dotyczących zawodów medycznych?

Jeżeli zatrudniasz higienistki lub asystentki, to już ostatni moment, aby zweryfikować, czy osoby te nadal będą mogły wykonywać zawody medyczne.

Ostatnie dni przed wejściem w życie ustawy to dobry moment, aby przemyśleć sposób działania naszego gabinetu. Należy rozważyć sposób sprawowania nadzoru oraz formę prawną współpracy.