Adwokat Łukaszewski
Prawo Administracyjne

Legalizacja pobytu na terytorium RP – najważniejsze informacje dla obywateli Ukrainy

Według doniesień prasowych, schronienie w Polsce znalazło już ponad 400 tysięcy obywateli Ukrainy. Dalsza eskalacja konfliktu wskazuje, iż należy spodziewać się, że ta liczba znacząco wzrośnie. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej.

Nie musisz mieć wizy, żeby przyjechać do Polski

Obywatele Ukrainy mogą wjechać na terytorium RP i swobodnie przemieszczać się po Polsce, jak również pozostałych krajach strefy Schengen. Warunkiem jest posiadanie paszportu biometrycznego. Taki swobodny pobyt ograniczony jest czasowo i nie może przekroczyć 90 dni w ciągu ostatnich 180 dni. Cel przyjazdu i pobytu może być dowolny.

Czy mogę przyjechać z dzieckiem?

Tak, jeżeli jednak rodzice nie przyjeżdżają razem z dzieckiem lub przyjeżdża tylko jedno z nich, wówczas wymagana jest zgoda drugiego rodzica lub obojga rodziców. W treści zgody należy wskazać, w jakim okresie jest ważna, a także że dotyczy wjazdu do Polski. Należy również wskazać osobę, pod opieką której dziecko będzie pozostawało podczas pobytu na terytorium RP.

Co dalej?

Obecnie trwają pracę nad rozwiązaniem kryzysu imigracyjnego związanego z wojną na Ukrainie. Do czasu przyjęcia szczegółowych rozwiązań obywatele Ukrainy chcący przedłużyć swój pobyt na terytorium RP mogą skorzystać z jednego z istniejących sposobów legalizacji pobytu. Poniżej informacja o najbardziej powszechnych sposobach.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek taki należy złożyć do właściwego Wojewody (w tym województwie, gdzie wnioskodawca chce podjąć pracę). Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest na czas określony – maksymalnie 3 lata. Uzyskanie tego zezwolenia potwierdza dokument- Karta Pobytu.

UWAGA: wniosek należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce

Zezwolenie dla małżonka obywatela RP

Kolejną podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt jest okoliczność pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem RP.  Małżonek Polaka może uzyskać zezwolenie na pobyt nawet na 3 lata. Nie jest to jednak zgoda jednorazowa, po upływie okresu zezwolenia można składać kolejne wnioski. Małżonek obywatela RP, posiadający ważne zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, może także złożyć wniosek w imieniu własnych dzieci.

Małżonek obywatela RP, który uzyskał zgodę na pobyt na tej podstawie, posiada pełny dostęp do rynku pracy. Uzyskanie przedmiotowego zezwolenia zastępuje konieczność uzyskania osobnego zezwolenia na pracę.