Adwokat Łukaszewski
Prawo Administracyjne

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski uciekając przed wojną. Ustawa w zdecydowany sposób upraszcza kwestie związane z pobytem na terytorium RP, reguluje także dostęp do rynku pracy oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa oczekuje jeszcze na jej przyjęcie przez Senat oraz podpis Prezydenta.

Poniżej najważniejsze informacje o przygotowywanych.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Ustawa dotyczy jedynie Ukraińców, którzy przyjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, a przyjazd ten był w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przyjechali do Polski z tej samej przyczyny. Nie każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski będzie objęty jej postanowieniami.

Pobyt na terytorium RP

Obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali do Polski po 24.02.2022 r. mogą przebywać w kraju przez okres 18 miesięcy liczonych od 24.02.2022 r.  Oznacza, to że w niektórych wypadkach np. przyjazd obecnie, pobyt gwarantowany przez ww. ustawę może być faktycznie krótszy niż 18 miesięcy. Dziecko urodzone przez obywatelkę Ukrainy w Polsce, posiada prawo do legalnego pobytu w okresie takim jak jego matka.

Obywatele Ukrainy chcący skorzystać z omawianej możliwości pobytu, powinni w ciągu 60 dni od przyjazdu do Polski złożyć wniosek w dowolnym Urzędzie Gminy. Nie trzeba składać wniosku w gminie przygranicznej.

!UWAGA!  Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski, na okres trwający dłużej niż 1 miesiąc pozbawia go uprawnienia do legalnego pobytu przewidzianego omawianą ustawą.

Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie powyższego uprawnienia, mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, na okres 3 lat.  Aby uzyskać takie zezwolenie należy złożyć wniosek do Wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w dniu złożenia wniosku.

!UWAGA! Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w tym trybie, zwalnia z konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Ukraińcy posiadający: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany – przebywają w Polsce na dotychczasowych warunkach.

Możliwość pracy

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce, jako uciekający przed wojną, mogą pracować w Polsce. Warunkiem jest jedynie aby Pracodawca powiadomił o tym najbliższy Powiatowy Urząd Pracy, ma na to 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Nie trzeba uzyskiwać odrębnego zezwolenia na pracę.

Obywatele Ukrainy mogą także założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Warunkiem jest uzyskanie numeru PESEL.

Opieka medyczna

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski uciekając przed wojną, mają dostęp do opieki medycznej na takich samych zasadach jak Polacy korzystający z nieodpłatnej służby zdrowia.

Wsparcie dla osób, które przyjęły uchodźców

Osoby, które pomagają uciekającym przed wojną, zapewniając uchodźcom zakwaterowanie i wyżywienie, mogą otrzymać świadczenie pieniężne z tego tytułu. Podstawą wypłaty takiego świadczenia jest umowa zawarta z gminą. Okres wypłaty świadczenia wynosi 60 dni. Może być jednak przedłużony.