Adwokat Łukaszewski
utrudnia kontakty z dzieckiem
Prawo Rodzinne

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – sprawdź swoje prawa

Najważniejszą zasadą kontaktów rodziców z dziećmi jest równe prawo każdego z nich do takiej relacji z dzieckiem. Nie ma znaczenia, czy rodzice dziecka pozostają w związku, ponieważ rozstanie nie oznacza, że rodzic nie ma prawa do kontaktów z dzieckiem. Częstotliwość kontaktów ojca nie może być zależna od nastawienia matki dziecka i odwrotnie. Niestety, w praktyce często mają miejsce sytuacje, gdy jeden rodzic utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu z rodziców.

Gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia – wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie kontaktów z dzieckiem, mogą złożyć do sądu wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. 

Potrzeba złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, może wynikać zarówno sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie kontaktów z powodu różnicy zdań między rodzicami, jak również gdy ma miejsce celowe utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Postępowanie sądowe będzie dotyczyło tego, jak uregulować kontakty z małoletnim, tak aby zachować jego prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, jednocześnie uwzględniając miejsce zamieszkania dziecka. Sąd, uwzględniając potrzeby dziecka, ustali kontakty obojga rodziców z małoletnim. Orzeczenie sądu jest środkiem rozstrzygającym spór między nimi, niezależnie od miejsca zamieszkania dziecka. 

Ustalając kontakty z dzieckiem, sąd może postanowić, że będą się one odbywały np. poprzez zabieranie dziecka z miejsca zamieszkania, utrzymywanie korespondencji, bezpośrednie porozumiewanie się czy też korzystanie z środków porozumiewania się na odległość, także środków komunikacji elektronicznej. Kontakty ojca oraz matki są równe wobec prawa, a to, w jaki sposób zostaną ustalone, zależy od potrzeb dziecka.

Podobnie przebiega postępowanie o zmianę kontaktów z dzieckiem. Chcąc zmienić wcześniejsze postanowienie, należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Przygotowany dokument powinien wskazywać, że chodzi o zmianę wcześniejszego orzeczenia.

Ustalenie kontaktów może nastąpić także w ramach sprawy o rozwód. Sąd rozwodowy także ma kompetencję, aby wyrokować co do kontaktów ojca oraz matki z dzieckiem.

Procedurę postępowania o uregulowanie kontaktów z dzieckiem reguluje kodeks postępowania cywilnego. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania dziecka, czyli tam gdzie dziecko mieszka. W sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem warto pomyśleć o pomocy prawnika.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Warto pamiętać, aby we wniosku o uregulowanie kontaktów zawrzeć także wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania postępowania. Zabezpieczenie kontaktów to w uproszczeniu ustalenie kontaktów z dzieckiem do czasu wydania rozstrzygnięcia przez sąd.

Co zrobić, kiedy rodzic nadal utrudnia kontakt dziecka z drugim rodzicem?

W sytuacji, kiedy dochodzi do utrudniania kontaktów, drugi rodzic może szukać pomocy na drodze sądowej. Zdarzają się (niestety) sytuacje, kiedy matka utrudnia kontakt ojcu dziecka, w konsekwencji ojciec praktycznie nie ma kontaktu z dzieckiem całymi miesiącami.  Tak poważna sprawa wymaga interwencji sądu. W mojej ocenie, sytuacja, gdy utrudniane są kontakty z dzieckiem, jest nawet poważniejszym zagrożeniem dla dziecka niż sytuacja, gdy konieczne jest dopiero uregulowanie kontaktów z dzieckiem. 

Do sądu rejonowego wydziału rodzinnego należy zgłosić utrudnianie kontaktów. W tym celu należy złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej. 

Środkiem pozwalającym na “egzekucję kontaktów” z dzieckiem jest zagrożenie drugiemu rodzicowi nakazaniem zapłaty konkretnej sumy do rąk drugiego rodzica. 

Na przykład w sytuacji, gdy matka utrudnia kontakty ojca z dzieckiem, będzie musiała zapłacić określoną kwotę na rzecz ojca. Oczywiście powyższe nie dotyczy wyłącznie kontaktów ojca z dzieckiem. Pamiętajmy, że równolegle dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców.

Jaka kara grozi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Rodziców utrudniających kontakty z dzieckiem mogą spotkać surowe kary za utrudnianie kontaktu. Podstawą takiego dyscyplinowania  jest art. 598(15) kodeksu postępowania cywilnego. 

Sąd sprawdza, czy do tej pory dochodziło już do niewykonania przez rodzica orzeczenia w sprawie kontaktów z dzieckiem. W praktyce jest to sytuacja, w której rodzic umyślnie pozbawia drugiego rodzica kontaktu z dzieckiem. 

Jeżeli sąd stwierdzi, że takie zdarzenie miało miejsce, może zagrozić, że każde kolejne takie zachowanie będzie skutkować karą. Karą taką jest nakazanie zapłaty. Wysokość kary ustala postanowienie sądu. Jeżeli postępowanie rodzica się nie zmieni i nadal dziecko nie widuje drugiego rodzica, to sąd wydaje nakaz zapłaty określonej kwoty do rąk osoby, której prawo do kontaktu zostało naruszone.

Dobro dziecka jest na pierwszym miejscu

Należy pamiętać, iż w sprawach o ustalenie kontaktów najważniejsze jest dziecko. Rodzice, mimo rozstania, muszą ze sobą współpracować, aby wspólnie wychować ich dziecko. Należy pamiętać, że dziecko nie powinno być elementem osobistych rozgrywek między rodzicami. Kluczowe powinno być dobro dziecka.