Adwokat Łukaszewski
Prawo Administracyjne

Ponaglenie – czyli Twoja odpowiedź na bezczynność organu

Prawo, w tym moja codzienna praca, to nie tylko sądy. Pomagam także w postępowaniach „przed urzędem”, czyli sprawach administracyjnych. Częstym problemem, z którym mierzą się osoby szukające pomocy, jest niemal całkowita bierność organu prowadzącego ich sprawę. Szczególnie długo potrafią trwać sprawy związane z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców.

Co można z tym zrobić?

Generalnie sprawy w urzędzie powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. Nie oznacza  to może „natychmiast”, ale sugeruje, że decyzja powinna być wydana zwyczajnie szybko. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W praktyce często zdarzają się sytuacje, w których strona po upływie ponad roku od złożenia wniosku nadal nie ma żadnych informacji o sprawie, nie zna nawet jej sygnatury.

Jak w takim razie skutecznie „zdyscyplinować” organ?

Jako środek służący przeciwdziałaniu przewlekłemu prowadzeniu sprawy przez organ przewidziano ponaglenie.

Ponaglenie możemy wnieść w dwóch wypadkach:

  • w razie bezczynności organu – gdy sprawa w ogóle nie została załatwiona w terminie
  • w razie przewlekłości prowadzenia sprawy – gdy w sprawie co prawda podejmowane są czynności, ale trwają dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy

Ponaglenie wnosimy do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości, organ rozpoznający ponaglenie zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w wyznaczonym terminie oraz zobowiązuje do wyjaśnienia przyczyn bezczynności organu.

Kiedy przysługuje skarga na bezczynność organu?

Skutkiem stwierdzenia bezczynności organu (uwzględnienia ponaglenia) powinno być załatwienie sprawy w terminie wskazanym przez organ rozpoznający ponaglenie. W praktyce bywa z tym różnie, a samo uznanie ponaglenia często nie wywołuje żadnych skutków. W takiej sytuacji pozostaje skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Więcej o skardze na bezczynność organu, w kolejnym wpisie.