Adwokat Łukaszewski
Prawo Administracyjne

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie w kwocie 300 złotych

Po pewnych zawirowaniach, niezwiązanych bezpośrednio z meritum, przyjęto ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy (zwaną także specustawą). Jako jedną z form wsparcia przewiduje się w niej możliwość wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 złotych na osobę, przeznaczonego na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania.

Czytając dalej dowiesz się kto może uzyskać świadczenie, gdzie należy złożyć wniosek, a także jakie są warunki rozliczenia się z otrzymanej pomocy.

Kto może otrzymać świadczenie w wysokości 300 złotych?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, w tym przepisy regulujące zasady otrzymywania świadczeń, dotyczą jedynie obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, a przyjazd ten nastąpił w związku z działaniami wojennymi oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przyjechali do Polski z tej samej przyczyny.

WAŻNE! Nie każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski będzie objęty postanowieniami specustawy. Pomocą w ramach specustawy nie będą objęci obywatele Ukrainy nieposiadający Karty Polaka, którzy przyjadą do Polski np. przez Słowację.

Przepisy ustawy dotyczą wyłącznie osób, które przybyły do Polski najwcześniej w dniu 24.02.2022 r. oznacza to, że obywatele Ukrainy, którzy już byli w Polsce przed tą datą, nie są objęci postanowieniami tej ustawy, nie mogą zatem otrzymać zasiłku w wysokości 300,00 złotych.

Z pomocy przewidzianej przepisami specustawy, nie skorzystają także obywatele Ukrainy, którzy posiadają:

a)           zezwolenie na pobyt stały,

b)           zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

c)           zezwolenie na pobyt czasowy,

d)           status uchodźcy,

e)           ochronę uzupełniającą,

f)            zgodę na pobyt tolerowany;

Przeszkodą dla skorzystania z pomocy w ramach specustawy, jest również złożenie w Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub zadeklarowanie zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W tych dwóch wypadkach możliwe jest jednak cofniecie wniosku i następcze skorzystanie z przepisów specustawy.

Warunkiem uzyskania świadczenia jest także posiadanie numeru PESEL. Jeżeli obywatel Ukrainy chce złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w wysokości 300,00 złotych powinien najpierw złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL.

Jak napisać wniosek o przyznanie świadczenia w wysokości 300,00 złotych dla obywateli Ukrainy?

Przepisy specustawy nie wprowadziły wzoru wniosku. Wystarczające będzie zachowanie formy pisemnej.

W treści wniosku należy wskazać:

1)           imię (imiona) i nazwisko;

2)           datę urodzenia;

3)           obywatelstwo;

4)           płeć;

5)           rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6)           serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

7)           informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8)           adres pobytu;

9)           dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

10)        numer PESEL.

W imieniu małoletnich (dzieci) wniosek mogą złożyć ich rodzice lecz także, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Na co można przeznaczyć otrzymane świadczenie?

Zgodnie z przepisami ustawy, zasiłek wypłacany jest z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania takich jak: zakup odzieży, artykułów spożywczych lub higienicznych, czy pokrycie kosztów mieszkaniowych. Brak jest jednak regulacji określającej sposób rozliczenia się beneficjenta z otrzymanego zasiłku. Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 złotych na osobę, oznacza to że w wypadku rodzin wysokość łącznie otrzymanego świadczenia może być większa.